SLEEP- EN DUWBOTEN, WERKBOTEN, MATERIEEL EN PERSONEEL WORDEN UITSLUITEND BESCHIKBAAR GESTELD VOLGENS DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN:

a) Voor het slepen, duwen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bokken, bakken, elevators, kranen, enz., alsmede drijvende voorwerpen die wel over eigen voortstuwings- en/of manoeuvremiddelen beschikken, doch deze tijdens het slepen, assisteren en het verlenen van diensten, niet aanwenden, gelden de bepalingen van de “Algemene Sleepconditiën 1946”.

b) Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan schepen, welke geheel of in hoofdzaak tot de vaart ter zee zijn bestemd, anders dan bedoeld onder a), gelden de “Nederlandse Sleepdienstconditiën 1951”.

c) Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan alle andere sleepschepen, gelden de “Sleepconditiën 1965”.

d) Voor hulpverlening gelden de “Bergingsconditiën 1958” (aangepast op 7 februari 1974).

e) Voor verhuur of gebruik van pontons of dekschuiten, gelden de “Dekschuiten Gebruiksvoorwaarden 1961”.

f) Voor het vervoer van goederen aan boord van een ponton, dekschuit of schip, gelden de “Bevrachtingsvoorwaarden 1991”, waarbij de lading door de opdrachtgever verzekerd is met uitsluiting van regres op V.O.F. Sleepduw-en  baggerbedrijf Husky.

g) Op kraanwerkzaamheden zijn van toepassing de “Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door kraanexploitanten 1991”.

h) Bewaarneming van goederen geschiedt op de “Algemene voorwaarden voor opslag, bewaring en aflevering van goederen” (Rotterdamse Opslagvoorwaarden).

ALLE CONDITIES GEDEPONEERD TER GRIFFE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM.

VAN ALLE GENOEMDE CONDITIES EN VOORWAARDEN GELDT STEEDS DE NIEUWSTE VERSIE.

EEN EXEMPLAAR VAN DEZE CONDITIES WORDT U OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

VERZEKERING:
Een transportverzekering voor de vervoerde goederen is nimmer in de vrachtprijs inbegrepen en dient door de opdrachtgever voor eigen rekening te worden afgesloten. Het recht van regres op V.O.F. Sleepduw-en  baggerbedrijf Husky dient te worden uitgesloten.

BETALING:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Voor eerder gedane betalingen wordt geen korting verleend. Bij overschrijding van de betalingstermijn, komen incasso-, vervolgings- en gerechtskosten wegens wanbetaling geheel ten laste van de opdrachtgever c.q. besteller.

Bovendien is de opdrachtgever c.q. besteller voor de te late betaling 3% rente per maand verschuldigd.

Download hier de PDF: Algemene voorwaarden